DFS Lampášik

Detský folklórny súbor začal svoje formovanie v októbri 2018. Na pravidelné nácviky, ktoré sa konali v klube FS Rozvadžan, chodilo 20 detí vo veku  4 – 8 rokov. Naše prvé vystúpenie pred verejnosťou sa konalo v mrazivom podvečere pri zvonici v Rozvadzoch, 15. decembra 2018. Deti vystúpili s krátkym pásmom vinšov a kolied. Hoci vekom a vzrastom malí, ich spevácky prejav , oblečenie (vlniačiky, kožušteky…), radosť a nadšenie vyvolali v prítomných pozitívnu odozvu. O deň neskôr vystúpili s rovnakým pásmom pred verejnosťou na Vianočnom koncerte v SD v našej obci. I tu ich vystúpenie prítomní diváci ocenili dlhým potleskom. A takto sme pokračovali ďalej.

foto11.jpg
1.  vystúpenie s vianočnými koledami  pri Rozvadzkej zvonici

Deti , pod vedením  vedúcich – Mgr. Terézie Kadákovej, Anežky Letkovej, Zuzky Červeňanovej, sa schádzali a tancovali, spievali, hrali sa. Nácviky sa konali vo štvrtok v klube FS Rozvadžan. 

Prvé, tematicky zamerané pásmo malo názov Máje.

Deťom sme sa snažili priblížiť ako to bolo v minulosti pri stavaní májových stromov –symbolov príchodu jari.  Páčili sa im takéto zvyky a s nacvičeným pásmom sa prezentovali na Regionálnej prehliadke folklórnych súborov ,, Zatancujme si“ v kine Hviezda v Trenčíne, 6. apríla 2019. Porota, zložená z odborníkov, veľmi kladne  vyzdvihla súhru mladších a starších detí, ich nadšenie a zanietenie, s ktorým na javisku prezentovali svoje schopnosti. Vtedy mali najmladšie deti 5 rokov a staršie 9 rokov. K úspechu prispelo i krojové oblečenie a rekvizity májových stromov ozdobených stuhami. 

EX_AK6A7164.jpg
Regionálna prehliadka DFS v kine Hviezda Trenčín- 6. apríl 2019

Pretože detí pribúdalo a klubovňa bola pre nácviky nedostačujúca, poskytol nám priestory na  skúšky pán Peter Letko , vedúci Spoločenského domu v našej obci.  

Vo februári 2019 sa  detský súbor začal nazývať Detský folklórny súbor Lampášik.  

11. mája 2019 sa súbor predstavil na okresných oslavách Dňa matiek  ,, Míľa pre mamu “ v amfiteátri na Mierovom námestí v Trenčíne.

foto 19.jpg
11. máj 2019 – vystúpenie v Trenčíne Míľa pre mamu

 S pásmom Máje, rozšíreným o blahopriania, spevy a tance pre mamy, deti vystúpili i na domácom javisku v SD pri príležitosti osláv Dňa matiek. 

V jarnom období sa nám podarilo získať do súboru i hudobníkov – Michala  Červeňana , ( 12 r. ), heligonkára, Jána Petra ( 13 r. ), akordeonistu. Títo sprevádzali deti počas nácvikov i vystúpení.  Husľový sprievod veľmi dobrých sólových spevákov- 5 ročný Martin Kadák, 6 ročná Ema Markechová, nám poskytli Rastislav a Kvetka Kulichoví . 

1.júna spoločne s obyvateľmi obce a ostatnými zúčastnenými oslávili deti zo súboru svoj sviatok Deň detí vystúpením v areáli Hasičskej zbrojnice.

S príchadzajúcou jarou sme  s deťmi začali nácvik pásma Lúčne hry. Je to pásmo tradičných hier,  spevov, tancov a detských činnosti, ktoré sa deti v minulosti hrávali pri pasení husí a  kôz na lúkach. S pásmom sa zúčastnili i  1. ročníka folklórneho festivalu ,,Stankovské zvony“, ktorý organizoval FS Rozvadžan.

IMG_20190615_135913.jpg
Stankovský festival folklóru  Stankovské zvony – 15. jún 2019
IMG_20190615_140010.jpg
foto 23.jpg
Pásmo Lúčne hry detí

Koncom júna 2019 sme sa s deťmi stretli v klubovni a spoločne sme sa hrali, spievali, súťažili…

IMG_20190627_175444.jpg

V období od X. 2018 – VI. 2019 navštevovalo DFS Lampášik 22 detí vo veku 5 – 9 rokov,  z toho bolo 10 detí v predškolskom veku, 12 detí v školskom veku.

 Zoznam detí : 

Adamčík Tobias, Kováčiková Hana, Markechová Ema, Melišová Natália, Punová Nina, Ratkovská Liliana, Ratkovská Sofia, Meravá Nataša, Meravý Eduard, Mináriková Andrea, Kmeťová Sára, Kurtišová Ema, Kulichová Kvetoslava, Kulich Tomáš, Kadák Matej, Kadák Martin, Orechovský Oliver, Chudý Tobias, Chudý Marek, Seemannová Sofia, Liptáková Vanesa, Betáková Tamara = spev, tanec

Michal Červeňan – heligonka, Ján Peter – akordeón

Deti trénovali pod vedením Terézie Kadákovej, Anežky Letkovej, Zuzany Červeňanovej.

V druhom roku činnosti DFS Lampášik sa počet detí rozrástol  na 37. Bolo potrebné rozdeliť súbor na 2 skupiny – mladšie a staršie deti. Prechodne nám poskytli druhú tréningovú miestnosť členovia Jednoty dôchodcov v našej obci. Po vzájomnej dohode a ústretovosti pána starostu JUDr. Martina Markecha sme na nácviky neskôr získali inú miestnosť v OCú

V októbri až v decembri 2019 sa deti pripravovali na blížiace sa Vianoce.  Cvičili vianočné vinše, koledy, piesne s hudobným sprievodom hudobníkov. Najskôr sa predstavili v Domove sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom. Mnohým starkým vypadla slza z očí pri detskom vystúpení.  V polovici decembra, s vianočným pásmom potešili i zúčastnených divákov na Vianočnom koncerte v SD v našej obci. Obdiv a uznanie veriacich im prinieslo vystúpenie v Evanjelickom chráme v časti obce malé Stankovce. Za všetkých sa im poďakovala i pani farárka, Mgr. Jarmila Petrulová. 

Foto 1.jpg
Foto 2.jpg

Vyvrcholením snaženia detí bolo  vianočné popoludnie s pásmom zvykov, kolied, vinšov , obyčají  v Katolíckom kostole v našej obci. Tu sa predstavili v spoločnom pásme s dospelými z  FS Rozvadžan. Deti sa predviedli naozaj veľmi dobre a sólové spevy si zaslúžili obdiv všetkých zúčastnených.

IMG_3001.JPG
Vianočné pásmo spoločne s dospelými FS Rozvadžan – 25. december 2019
IMG_2950.JPG

 

Po skončení  sa deti stretli v klube FS Rozvadžan so správcom farnosti, Mgr. Viliamom Chrastinom  a s dospelými folkloristami na spoločnom posedení s drobným pohostením. 

V novom roku 2020 sa v skupine starších detí začalo s nácvikom jednoduchých párových tancov.  Snaženie vedúcich súboru počas tréningov smerovalo k dobrej prezentácii pred verejnosťou počas 2. ročníka folklórneho festivalu Stankovské zvony. 

Vo februári, v období Fašiangov sa deti zúčastnili Fašiangového sprievodu i veselice v centre našej obce.

I pred VČS FS Rozvadžan vystúpila časť detí s krátkym pásmom spevov a tancov. Deti ukázali,  že im folklór prirástol k srdiečku.

VČS1.JPG
VČS.JPG
VČS4.JPG

V letnom období  sa DFS Lampášik zúčastní i vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach a festivaloch aj mimo našej obce.

O záujme detí  o folklórne tréningy svedčí i spätná väzba zo strany rodičov, ktorá je kladná. Deti doma rozprávajú o priebehu nácvikov, tešia sa na nasledujúce stretnutia, vystúpenia. Rady sa obliekajú do krojov a krojových šiat, snažia sa chodiť pravidelne  a načas na nácviky, za čo patrí veľká vďaka najmä rodičom, ktorí sú ochotní a veľmi ústretoví pomôcť. 

V závere iba toľko: držme si palce, aby  detské nadšenie a záujem vydržal čo najdlhšie, aby rodičia detí mali dostatok trpezlivosti  a ochoty pri sprievode detí, aby sa nám darilo v zdraví a vzájomnej tolerancii udržať detský folklór v našej obci čo najdlhšie. Veď je to dedičstvo našich otcov a materí, ktoré nám závidí celý svet! 

                                   Mgr. Terézia  Kadáková